IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. L'Ajuntament >
  3. Junta de Govern Local >
  4. Atribucions

Junta de Govern Local

tornar

Atribucions

ORGANITZACIÓ

La Junta de Govern Local existix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i, en els de menys, quan així ho dispose el seu reglament orgànic o així ho acorde el Ple del seu Ajuntament.

Està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, i del seu nomenament es donarà compte al Ple.

L'alcalde pot cessar lliurement, en tot moment, a qualsevol membre de la Junta de Govern Local.

La Presidència de la Junta de Govern li correspon a l'alcalde, qui ha d'assegurar la bona marxa dels seus treballs, convoca i presidix les sessions i dirigix els debats. De vegades, l'alcalde podrà delegar la convocatòria i la presidència de la Junta de Govern Local en un dels regidors.

 

ATRIBUCIONS

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions. Per este motiu, la Junta de Govern Local serà informada de totes les decisions de l'Alcalde.

Igualment exercix per delegació les competències que li han sigut assignades per l'Alcaldia.

I a més de les atribucions delegades per l'Alcalde, també comptarà amb les atribucions que un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

 

FUNCIONAMENT

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada 15 dies.

Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguen convocades per l'alcalde; així mateix la podrà reunir en qualsevol moment quan estime necessari conéixer la seua opinió abans de dictar resolucions.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, i se celebren en la Casa Consistorial, seu de l'Ajuntament.

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

L'Alcalde convoca la celebració mitjançant una resolució, en la que consta el dia i l'hora en què se celebrarà la sessió ordinària.

Les sessions extraordinàries i urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguen convocades per l'Alcalde.

Amb el decret de convocatòria es remet l'Orde del Dia dels assumptes que es van a tractar i l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

L'orde del dia és la relació dels assumptes que se sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local. És fixat per l'Alcalde-President, assistit per la Secretaria de la Junta de Govern Local.

Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de 24 hores, excepte en el cas de les sessions extraordinàries i urgents.

Per a una vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requerix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components.

DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

L'alcalde o president dirigix i ordena els debats en el si de la Junta de Govern.

En els casos en què la Junta de Govern exercisca competències delegades pel Ple, es necessitarà informe de la Comissió Informativa corresponent.

ACTES DE LES COMISSIONS

La Secretaria de la Junta de Govern Local alçarà acta de cada sessió que se celebre.

Les actes de les juntes de Govern es transcriuen en un llibre diferent de les del Ple i constituïxen els Llibres d'Acords de la Junta de Govern Local; es poden consultar en la web Municipal

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.