IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. L'Ajuntament >
  3. Ple Municipal >
  4. Funcionament

Ple Municipal

tornar

Funcionament

Les sessions de Ple poden ser de tres tipus

  • Ordinàries.- Són aquelles la periodicitat de les quals està preestablida. El Ple de l'Ajuntament de Massanassa celebra sessió ordinària una vegada al mes.
  • Extraordinàries.- Són aquelles que convoca l'alcalde o president amb este caràcter, per iniciativa pròpia, o quan ho sollicita la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació.
  • Extraordinàries i urgents.- Són les convocades per l'alcalde o president quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Les sessions del Ple són públiques i se celebren l'últim Dijous de cada mes en la Sala de Plens, seu de l'Ajuntament.

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

Les sessions ordinàries i les extraordinàries no urgents a iniciativa de l'alcalde o president del Ple es convoquen, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació.

Amb la convocatòria es remet l'ordre del dia dels assumptes que es van a tractar i l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

L'Ordre del Dia és la relació dels assumptes que se sotmeten a la consideració del Ple. És fixat pel president, assistit de la Secretaria General del Ple. L'alcalde pot demanar l'assistència dels membres de la Junta de Govern i consultar si ho estima oportú als portaveus dels Grups Polítics.

Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia ha de servir de base per al debat en el Ple i la seua posterior votació, i està a disposició dels membres de la corporació.

En l'Ajuntament de Massanassa el règim de sessions establert és el que figura per acord plenari de 4 de juliol de 2019

DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

El president assumirà la direcció de la sessió amb plena i total autoritat, al llarg del seu desenrotllament cuidarà que els debats seguisquen el curs establit i mantindrà l'orde de la mateixa.

Els portaveus dels grups municipals col·laboraran en l'auxili de la Presidència per a la consecució dels objectius indicats.

Els membres del Ple no poden fer ús de la paraula sense l'autorització prèvia del president. Les sessions del Ple són públiques.

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.