IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Empreses i comerç >
 3. Comerç >
 4. Terrasses

Comerç

tornar

Terrasses

Es poden sol·licitar tant terrasses amb caràcter anual com de temporada, sempre que es presente una sol·licitud davant l'Ajuntament, acompanyada de la següent documentació

 • Justificant d'haver obtingut prèviament la llicència municipal d'activitat per a la classe d'establiment dels contemplats en la normativa legal autonòmica vigent, com a salons de banquets, restaurants, bars i cafeteries.
 • Justificant (quan procedisca), del canvi de titularitat obtingut, o almenys la sol.licitud presentada a l'Ajuntament.
 • Justificant d'estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal.lar i memòria descriptiva de les seues característiques (materials, color, acabats).
 • Pla a escala en grandària paper A4, o almenys croquis acotat, en el qual haurà de reflectir-se: situació acotada de la zona a ocupar, espai a ocupar pel conjunt de taules i cadires i la situació de les portes d'accés.
 • Autorització dels propietaris dels establiments o baixos comercials confrontants, si això fóra necessari, en cas de sobrepassar els límits de la façana del propi local.
 • Justificant de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de l'establiment i còpia del rebut abonat per aquest concepte. El segur ha de donar cobertura expressa a possibles danys derivats de l'activitat en la via pública ocupada amb la terrassa.
 • Autoliquidació pagada de la taxa a abonar per aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires, en aplicació de l'ordenança reguladora del mateix.

 

L'horari tant per a terrasses anuals com per les de temporada serà de 8:30 a 1:30h.

El titular haurà de complir les següents obligacions

 • Col.locar en l'exterior de la porta de l'establiment l'autorització atorgada.
 • Retirar de la via pública les taules, cadires i para-sols en finalitzar diàriament l'horari autoritzat.
 • Mantenir en condicions de salubritat, higiene i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
 • Desenvolupar l'activitat conforme a la normativa d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
 • Deixar expedit i en perfecte estat el domini públic ocupat a la finalització del termini de vigència de l'autorització.
 • Facilitar el pas i maniobra a vehicles autoritzats o d'urgències.
 • Complir i fer complir als empleats que les operacions de apilament o retirada de taules i cadires es realitzen sense produir sorolls molests.
 • No instal·lar aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública.
 • Els propietaris dels establiments respondran de qualsevol dany que es produïsca com a conseqüència de no mantindre els elements que ocupen la via pública en les degudes condicions
 • El Titular de l'autorització haurà de desmuntar i retirar-se en el termini de 48 hores hàbils.
 • En el cas d'instal·lar para-sols, aquests se subjectaran amb una base de pes.
 • Queda prohibida tota classe de publicitat.

 

Per a més informació, acudiu a l'apartat de L'Ajuntament en el punt de Normativa Municipal.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.