IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Urbanisme. Ajudes a associacions dirigides a la insonorització de les seues seus socials en l'exercici 2021

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Urbanisme. Ajudes a associacions dirigides a la insonorització de les seues seus socials en l'exercici 2021

22/12/2020

Presentació de sol·licituds a partir del 4 de gener de 2021

L'objecte de la present convocatòria és millorar la convivència ciutadana i reduir la contaminació acústica, fomentant la realització d'obres d'infraestructura i equipament per a la insonorització de les seus socials de les associacions del municipi de Massanassa.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquesta subvenció associacions, que complisquen els següents requisits:
1.- Estar legalment constituïda i inscrites en la data de presentació de la sol·licitud tant en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana com en el de l'Ajuntament de Massanassa.
2.- Disposar d'un local destinat a seu social, en propietat o arrendat situat en el terme municipal de Massanassa.
3.- Trobara al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Massanassa.
4- Haver justificat qualsevol altra subvenció que concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Massanassa, sempre que haja finalitzat el termini de justificació.
5.-No trobar-se inhabilitat per a rebre ajudes o subvencions de l'Administració Publica i estar incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que li impedisca obtindre la condició de beneficiari.
6.- EXCLUSIONS: No podran obtindre aquestes ajudes aquelles entitats, que ja hagueren obtingut resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec a aquesta línia de subvenció, durant un termini de 5 anys.


Quantia

La quantia a subvencionar per part de l'Ajuntament es determinarà en funció del cost de l'obra a realitzar sobre la base dels següents trams:

PRESSUPOST DE L'OBRA                    QUANTIA MAXIMA
Des de 500,00 € Fins a 2.000,00 €                600,00 €
Des de 2.001,00 € Fins a 4.000,00  €         1.200,00 €
Des de 4.001,00 € Fins a 6.500,00  €         2.000,00 €
Des de 6.501,00 € Fins a 9.000,00  €         3.000,00 €
Des de 9.001,00 € Fins a 13.000,00 €        4.000,00 €
Més de 13.000,00 €                                    6.000,00 €

Termini de presentació de sol·licituds: Del 04/01/2021 fins al 30/09/2021

Forma de presentació

Les sol·licituds es presentaran:

Les sol·licituds es presentaran:
1.- A través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Massanassa, accedint a través del tràmit "Subvencions", adjuntant model normalitzat de Sol·licitud d'Ajudes per a l'Execució d'obres d'infraestructura i equipament per a la insonorització de les seus socials d'associacions i acompanyar la documentació indicada.
2.- Per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la presentació de l'imprés oficial de Sol·licitud d'Ajudes per a l'Execució d'obres d'infraestructura i equipament per a la insonorització de les seus socials d'associacions i acompanyar la documentació indicada

Per a la presentació presencial s'haurà de sol·licitar cita prèvia

Al model normalitzat s'acompanyarà la següent documentació:

a. Còpia del títol de propietat del local, del contracte d'arrendament o del qual acredita el dret a l'ocupació d'aquest.
b. Pla fitat o descripció cadastral de l'on figure la superfície, expressada en metres quadrats, del local objecte de les obres d'insonorització.
c. Memòria descriptiva de la inversió realitzada o a realitzar, especificant el termini de duració de les obres previst.
d. Detall del pressupost de l'obra d'adequació o factures proforma corresponents a la despesa per a la qual se sol·licita la subvenció, inclosa l'estimació de la despesa de l'organisme certificador de l'aïllament acústic realitzat.
e. Relació d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l'activitat subvencionada, si és el cas, indicant l'import de la seua concessió.
f. COMPROMÍS de comunicar a l'Ajuntament de Massanassa la totalitat de subvencions per a la mateixa finalitat que siguen concedida amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
g. COMPROMÍS de sol·licitar abans del començament de les obres, la corresponent llicència d'edificació i o presentar la pertinent declaració responsable d'obra, de modificació o reforma.
h. ACREDITACIÓ de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i enfront de la Seguretat Social, i per reintegrament de subvencions. Aquest requisit haurà de concórrer no sols en el moment de la concessió sinó també en el del reconeixement de l'obligació. Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. Si van caducar abans de la concessió o del cobrament o parcial de la subvenció, l'interessat o beneficiari haurà de presentar, a requeriment de l'àrea gestora.
i. DECLARACIÓ RESPONSABLE del/la sol·licitant en la qual manifeste (incloses en el model normalitzat):
- Que les dades exposades en la sol·licitud són certs.
- Que es compromet a destinar la subvenció a la finalitat prevista i a justificar la realització de la inversió en el termini establit.
- Que compleix amb els requisits establits en el *art 13 de la *LGS per a obtindre la condició de beneficiari.
- No tindre pendent de justificació cap subvenció atorgada per l'Ajuntament de Massanassa havent finalitzat el termini de justificació

Les bases per a optar a les ajudes poden consultar-se en l'apartat Ajudes i beques d'Urbanisme en aquesta web.
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.